دانش آموزان

 1. آموزش اولیه

  اگر قبلا کدنویسی کار نکرده اید، در کلاس های رایگان اولیه شرکت می کنید. اگر قبلا کار کرده اید،به مرحله دوم بروید.

  Check
 2. آموزش تکمیلی

  اگر قبلا کدنویسی کار کرده اید، فقط در کلاس های تکمیلی شرکت می کنید.

  Check
 3. المپیاد

  بعد از اتمام کلاس ها، برای دریافت پروژه، در المپیاد شرکت می کنید.

  Check
 4. دریافت پروژه

  بعد از قبولی شما در المپیاد، آماده دریافت پروژه می شوید.

  Check