آرشیو عکس ها
تصاویری از  سومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

تصاویری ازسومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

سومین بوت کمپ تربیت مربی  دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان در سراسر ایران

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

سومین  بوت کمپ تربیت مربی طرح ملی دارکوب

تصاویری از سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح ملی دارکوب

اولین روز از  سومین بوت کمپ دارکوب؛  طرح ملی آموزش کدنویسی به  کودکان و نوجوانان

اولین روز از سومین بوت کمپ دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز  از سومین بوت کمپ دارکوب؛  طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از سومین بوت کمپ طرح مای دارکوب؛ با حضور خانم دکتر زهرا نقش

طرح ملی دارکوب در شبکه های مجازی

با ما در ارتباط باشید

دارکوب

نماد طرح ملی کدنویسی

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب با حضور آقای دکترکریمی ، معاون پژوهش دانشگاه پیام نور و آقای دکتر طرخان، نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب با حضور آقای دکترکریمی ، معاون پژوهش دانشگاه پیام نور

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اهمیت کدنویسی